header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 

ภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม

การสำรวจข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาใน3จังหวัดที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงครามโดยมีสถานีวัดอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ได้ค่าเฉลี่ยรายเดือนภายใน 6 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2555 ดังแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางแสดงค่าภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม Tmax-ค่าอุณหภูมิสูงสุด Tmin-ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด SDmax-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด SDmin-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำสุด RHam. ค่าความชื้นสัมพัทธ์ช่วงเช้าถึงเที่ยงวัน ค่า RHpm.-ความชื้นสัมพัทธ์ช่วงหลังเที่ยงวัน Irrad.-ค่าการแผรังสี ดวงอาทิตย์

ภาพแสดง ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม
Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.