header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำแม่กลอง (The Development of Waterfront Architecture and Envirmont Information for Ecotourism on Mae Klong River)

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์สุภาวดี รัตนมาศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทนำ
สถาปัตยกรรมริมน้ำเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทย อันเนื่องจากเป็นเครื่องแสดงถึงอารยธรรมที่มีความผูกพันกับสายน้ำ มาตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งชุมชนในประเทศไทย งานสถาปัตยกรรมริมน้ำจึงเป็นแหล่งที่ให้ความรู้และสร้างภูมิปัญญาไทยแสดงถึงวิวัฒนาการด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของไทยตั้งแต่โบราณกาลจวบจนถึงทุกวันนี้  พื้นที่ย่านริมน้ำในหลายจังหวัดของไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการดำเนินวิถีชีวิตริมน้ำแบบไทย เช่น เรือนริมน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำคลองบางน้อย  เป็นต้น ชุมชนเหล่านี้ล้วนมีอายุมานานกว่า 100 ปี นอกจากนี้พื้นที่ริมน้ำยังเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ได้แก่ วัดต่างๆ และ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น บนริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและทำรายได้ให้กับประเทศปีหนึ่งกว่า 300 ล้านบาท  ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงามผนวกกับสถาปัตยกรรม บ้านเรือน วัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ดังเช่นเรือนแถวริมน้ำชุมชนอัมพวาที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมอนุรักษ์เมื่อปีพ.ศ.2545 ซึ่งชุมชนริมน้ำมีการพัฒนามาตั้งแต่พ.ศ.2137สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีและต่อมาในปีพ.ศ.2551 ได้รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์กรยูเนสโก “UNESCO Asian-Pacific for Culture Heritage Conservation” ระดับ Honerable Mention เป็นต้น การที่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจไม่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเหมาะสม ย่อมขาดความเข้าใจถึงคุณค่าทางระบบนิเวศในพื้นที่เหล่านั้น และจะเป็นการเร่งทำลายคุณค่าของธรรมชาติ วัฒนธรรมและงานสถาปัตยกรรมให้ถดถอยลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศเชิงนิเวศอันจะส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาจึงได้สนับสนุนให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทำการสำรวจ จัดเก็บ สารสนเทศในย่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม ในบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาได้นำสารสนเทศเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย ไม่ให้สูญหาย นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง สะดวกและไร้พรมแดน เป็นการตอบสนองความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของวิถีไทยริมน้ำ และไม่เข้าไปทำลายธรรมชาติที่งดงามวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าของไทย เพื่อที่จะดำรงรักษาให้สืบทอดต่อเนื่องยาวนานจากชนรุ่นหนึ่งสู่อนุชนรุ่นต่อๆไป

ตลาดน้ำอัมพวา
แผนที่เส้นทางไหลแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำสำคัญในประเทศไทย
 
Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.