header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 

จังหวัดกาญจนบุรี

 • ก1. ชุมชนถนนปากแพรก
 • ก2. ย่านการค้าเก่าท่าม่วง
 • ก3. ศาลเจ้าพ่อพระ ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลเจ้าพี่น้ำน้อย
 • ก4. บ้านมณีวงศ์
 • ก5. วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 • ก6. ย่านการค้าเก่าตลาดท่าเรือ
 • -------------------------------------------------------------

  จังหวัดราชบุรี

 • ร1.วัดขนอน
 • ร2.วัดคงคาราม
 • ร3.วัดไทรอารีรักษ์
 • ร4.ชุมชนโพธาราม
 • ร5.วัดบางโตนด
 • ร6.วัดสนามชัย
 • ร7.ตลาดเจ็ดเสมียน
 • ร8.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
 • ร9.หอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst
 • ร10.อาคารศาลแขวงราชบุรี
 • ร11.ตลาดเก่าโคยกี๊
 • -------------------------------------------------------------

  จังหวัดสมุทรสงคราม

 • ส1. ชุมชนบางนกแขวก
 • ส2. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
 • ส3. ชุมชนบางน้อย
 • ส4. วัดบางกุ้ง
 • ส5. วัดปากน้ำ
 • ส6. วัดบางแคใหญ่
 • ส7. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
 • ส8. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ส9. วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
 • ส10. ชุมชนริมคลองอัมพวา
 • ส11. วัดพวงมาลัย
 • ส12. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 • ส13. ชุมชนบริเวณเมืองเก่าแม่กลอง
 • -------------------------------------------------------------

  Search


  Search

   
  Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.