header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการโดยสรุปย่อ

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บสารสนเทศงานสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำแม่กลองทางด้านกายภาพ และวัฒนธรรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อนำเสนอสารสนเทศบรรยากาศวิถีไทยริมน้ำ และงานสถาปัตยกรรมริมน้ำแม่กลอง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CD และบนเวบไซต์อินเตอร์เน็ต

3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ สืบค้น และถ่ายทอดวัฒนธรรม อารยธรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมบนสายน้ำแม่กลองที่สำคัญของชาติ

 
  1.คลองบางน้อย 2.ย่านการค้าเก่าท่าม่วง กาญจนบุรี
3.ประตูเมืองกาญจนบุรีที่ปากแพรก
4.แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำสำคัญในประเทศไทย

Search


Search

 
Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.