header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 
 
1 | 2
ข้อมูลสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี
   
1

ร1. วัดขนอน
ที่ตั้ง: : ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ละติจูด 13° 43' 35.59" เหนือ
ลองจิจูด 99° 50' 41.18" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
1

ร2. วัดคงคาราม
ที่ตั้ง: ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ละติจูด 13° 42' 55.61" เหนือ
ลองจิจูด 99° 51' 0.25" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
3

ร3. วัดไทรอารีรักษ์
ที่ตั้ง: ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ละติจูด 13° 42' 0.67" เหนือ
ลองจิจูด 99° 50' 59.53" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
4

ร4. ชุมชนโพธาราม
ที่ตั้ง: ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ละติจูด 13° 41' 49.57" เหนือ
ลองจิจูด 99° 51' 0.33" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
5

ร5. วัดบางโตนด
ที่ตั้ง: หมู่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ละติจูด 13° 39' 31.81" เหนือ
ลองจิจูด 99° 48' 52.06" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
6

ร6. วัดสนามชัย
ที่ตั้ง: ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ละติจูด 13° 38' 35.15" เหนือ
ลองจิจูด 99° 49' 8.88" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
 
1 | 2

Search


Search

 
Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.